Stanovy spolku Šikovné ruce pomoci, z. s.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.článek –Název spolku

1.1 Název spolku: Šikovné ruce pomoci, z. s.

 

2.článek – Sídlo spolku

2.1 Sídlo spolku: Dlouhoveská 1843/59, Hlučín 748 01

 

3.článek – Poslání a cíl spolku

3.1 Vznik a podpora charitativní činnosti pomocí ručních prací za pomoci široké veřejnosti a členů spolku.

Spolek vzniká za účelem podpory již stávajících charitativních organizací v zahraničí, které se zabývají sběrem a distribucí pletených, háčkovaných a ručně vyráběných věcí potřebným. Cílem spolku je také podpora skupin potřebných lidí v ČR i zahraničí, které nejsou formálně zastřešeny nebo organizovány.Charitativní činnost bude provozována formou pletení, háčkování, šití a dalšími ručními pracemi. Členové spolku a jeho příznivci budou vyrábět hračky, oblečení, přikrývky, drobné dekorační předměty, apod.

3.1.1 Spolek je dobrovolným sdružením občanů registrované dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů

3.2 Spolek je právnickou osobou

3.3 Základním posláním spolku je sdružovat zejména lidi, kteří chtějí nezištně pomocí svých dovedností v podobě ručních prací pomáhat potřebným a lidem v nouzi.

3.4 Cíle a činnost spolku

3.4.1 Podpora jednotlivců i skupin osob žijících v zahraničí i ČR, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, věk či náboženskou příslušnost.

3.4.2 Cílové skupiny potřebných osob, charitativní organizace aprojekty, které můžeme svou činností podpořit, budou vyhledávány na internetuna základně podnětů členů a přívrženců spolku nebo informací v médiích.

3.4.3 Dodávat vlastnoruční výrobky členů a příznivců spolku potřebným lidem v ČR i zahraničí.

3.5 Pořádání kurzů, školení, prodejníchvýstav vlastních ručních prací

3.6 Spolek spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy

3.7 Spolek spolupracuje s ostatními organizacemi v ČR i v zahraničí a usiluje o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývající se charitativní činností

 

4.článek – Trvání spolku

4.1 Spolek se zřizuje na dobu neurčitou

 

II. ČLENSTVÍ VE SPOLKU
5. článek – Vznik členství ve sdružení

5.1 Členství ve spolku je dobrovolné.

5.2 Řádným členem spolku se může stát každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Řádným členem spolku se může stát každý člověk starší 18 let jakékoliv národnosti, státní příslušnosti i místa bydliště na základě své svobodné vůle. Zájemce o řádné členství podá přihlášku, ve které prohlásí, že se ztotožňuje se stanovami spolku, požádá o přijetí a zaplatí zápisné a příspěvek na běžný rok. Členy spolku se mohou stát i lidé mladší 18 let, s jejichž členstvím bude souhlasit alespoň jeden z rodičů nebo zákonný zástupce, kteří tento souhlas stvrdí svým podpisem na přihlášce zájemce o členství.

5.3 Přihlášky řádného člena do spolku se předkládají výkonnému výboru sdružení. Každá žádost o přijetí podléhá souhlasu výkonného výboru. Podaná přihláška musí být projednána nejpozději do dvou měsíců od doručení výkonnému výboru sdružení. Tento musí žadatele vyrozumět žadatele o výsledku nejpozději do 14ti dnů po rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí za člena. Nepřijetí za člena spolku musí být písemně zdůvodněno.

5.4 Podmínkou přijetí přihlášky k projednání výkonným výborem je úhrada zápisného. Podmínkou vzniku a trvání členství ve spolku je úhrada členského příspěvku na 6 měsíců.

5.5 Spolek je tvořen těmito členy:

5.5.1 řádnými členy spolku

5.5.2 čestnými členy spolku

5.6 Řádnými členy spolku jsou členové, kteří podali řádnou přihlášku, zaplatili zápisné a členský příspěvek na 6 měsíců a výkonný výbor spolku rozhodl kladně o jejich přijetí.

5.7 Čestnými členy spolku jsou osoby, které se dlouhodobě zabývají problematikou spolku nebo se významně zasloužili o jeho rozvoj. Také jsou jimi osoby starší 65 let, klienti domovů důchodců, stacionářů a skupiny jako školní družiny, domy dětí, domovy důchodců, stacionáře apod., kteří souhlasí se svým členstvím ve sdružení a byli jmenováni výkonným výborem spolku buď na základě rozhodnutí výkonného výboru nebo na návrh některého ze svých členů. Čestní členové spolku neplatí členské příspěvky, můžou však dle svého zvážení dobrovolně přispívat na chod spolku. Přijetí čestných členů rovněž schvaluje výkonný výbor spolku na základě jejich písemné přihlášky.

5.8 Za účelem spolupráce s dalšími organizacemi může spolek uzavírat smlouvy o spolupráci.

5.9 Výši členských příspěvků placených řádnými členy spolku pro jednotlivý kalendářní rok stanoví výkonný výbor svým rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů všech jeho členů. Členské příspěvky na daný kalendářní rok musí být zaplaceny nejpozději do 31.3. a 30.9. daného roku. Zaplacením se rozumí přijetí částky na účet spolku či v hotovosti osobě tímto pověřené oproti vystavenému písemnému potvrzení.

Pro rok, kdy je spolek založen, stanoví výši členského příspěvku přípravný výbor v této výši: jednorázové zápisné 20,-Kč a členský příspěvek na rok 2015 180,-Kč.Členský příspěvek lze rozdělit do dvou plateb, kdy polovina příspěvku plus zápisné (celkem 110 Kč) je splatné spolu s odesláním přihlášky, druhá polovina členského příspěvku (90Kč) je splatná nejpozději 30. září 2015.

 

6. článek – Zánik členství ve spolku

6.1 Členství ve spolku zaniká:

6.1.1 vystoupením člena ze spolku v průběhu roku

6.1.2 vyloučením

6.1.3 úmrtím

6.1.4 nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném v bodě 5.9

6.1.5 zánikem spolku

6.2 Vystoupit ze spolku může člen kdykoliv na základě písemného doručení výkonnému výboru spolku. U písemného zaslání emailem je potřeba potvrdit převzetí. Členství zaniká dnem doručení tohoto písemného vyjádření spolku.

6.3 Pokud člen jedná v rozporu se stanovami spolku Šikovné ruce pomoci, z. s., může být rozhodnutím výkonného výboru ze spolku vyloučen. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Členství ve spolku zaniká dnem rozhodnutí výkonného výboru. O vyloučení musí být člen nejpozději do 15 dnů ode dne vyloučení vyrozuměn dopisem doručeným do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí může člen podat odvolání, o němž s konečnou platností rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání. Do doby konečného rozhodnutí má odvolavší se člen pozastaveno členství ve spolku a nemůže se účastnit práce v orgánech spolku.

6.4 V případě zániku členství ve spolku nemá člen nárok na vrácení zápisného a členského příspěvku.

 

7. článek – Práva a povinnosti řádných členů

7.1 Řádní členové spolku mají právo:

7.1.1 Účastnit se jednání valné hromady spolku.

7.1.2 Volit a být voleni do orgánů spolku.

7.1.3 Hlasovat na jednání orgánů, jejichž jsou členy.

7.1.4 Podávat návrhy na jednání orgánů, jejichž jsou členy.

7.1.5 Vyjadřovat se k předloženým materiálům.

7.1.6 Dávat podněty a návrhy k činnosti spolku.

7.1.7 Podávat podněty revizní komisi k přezkoumání hospodaření spolku.

7.1.8 Nahlížet do účetní uzávěrky, stanov spolku a zápisů z jednání jednotlivých orgánů spolku.

7.1.9 Žádat vysvětlení od všech orgánů spolku. Toto musí být poskytnuto v písemné formě nejpozději do 15ti dnů po obdržení písemného dotazu člena.

7.1.10 Vyžadovat pomoc v případě řešení svých problémů, které mají spojitost s obsahem činnosti spolku.

7.1.11 Podílet se na práci v odborných orgánech sdružení.

7.2 Řádní členové mají povinnost platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem

7.3 Řádní členové mají povinnost podporovat snahy a organizované akce spolku, musí respektovat usnesení orgánů spolku, nesmí jednat v rozporu se stanovami a musí hájit zájmy spolku

8.článek – Práva a povinnosti čestných členů

8.1 Čestní členové mají právo:

8.1.1 Účastnit se jednání valné hromady spolku.

8.1.2 Vyjadřovat se k předloženým materiálům.

8.1.3 Dávat podněty a návrhy k činnosti spolku.

8.1.4 Nahlížet do dokumentů spolku jako řádní členové

8.1.5 Žádat vysvětlení od všech orgánů spolku stejně jako řádní členové

8.1.6 Žádat o pomoc v případě řešení problémů ve stejném režimu jako členové nebo o zprostředkování komunikace s oblastní pobočkou

8.1.7 Podílet se na pracích v odborných orgánech spolku

8.2 Čestní členové spolku mají hájit zájmy spolku a podporovat její poslání a cíl. Jejich úkolem je také propagace spolku

 

III. ORGÁNY SDRUŽENÍ
9. článek – Orgány spolku

9.1 spolek rozhoduje a řídí svoji činnost prostřednictvím těchto orgánů:

9.1.1 valná hromada

9.1.2 výkonný výbor

9.1.3 předseda spolku

9.1.4 oblastní koordinátor

 

10. článek – Valná hromada

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se z řádných členů.

10.2 Valnou hromadu řídí předseda spolku, nebo jím pověřený člen výkonného výboru

10.3 Právo účastnit se jednání valné hromady mají řádní a čestní členové spolku. Řádní členové spolku mohou hlasováním rozhodnout o tom, že zasedání valné hromady bude veřejné. Výkonný výbor nebo 1/3 účastnivších se řádných členů může navrhnout přítomnost hosta nebo hostů na zasedání spolku. O přítomnosti hostů hlasuje valná hromada prostou většinou. Valná hromada může v témže režimu rozhodnout, že z jednání valné hromady budou vyloučeni i čestní členové.

10.4 Valná hromada:

10.4.1 schvaluje změny a doplňky stanov spolku

10.4.2 schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku

10.4.3 schvaluje finanční zprávu a rozpočet na další rok

10.4.4 schvaluje cíle a program činnosti na další období

10.4.5 volí a odvolává předsedu sdružení, který se stává zároveň předsedou výkonného výboru

10.4.6 volí a odvolává členy výkonného výboru

10.4.7 rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výkonného výboru i jeho vyloučení ze spolku

10.4.8 rozhoduje spory mezi členy spolku a kolektivními orgány spolku

10.5 Valná hromada si může vyhradit i rozhodnutí v jiných věcech, než které jsou uvedeny výše

10.6 Valná hromada se koná alespoň 1x ročně. Svolává ji předseda výkonného výboru písemnou pozvánkou, která musí být odeslána všem členům spolku nejpozději do třiceti dnů před jejím konáním. Za písemné pozvání se počítá i odeslání na emailovou adresu se žádostí o zpětné potvrzení přečtení emailu. V pozvánce musí být uvedeno zejména místo, datum konání a čas jednání valné hromady a její program. Přílohami mohou být další materiály k jednotlivým bodům jednání.

10.7 Valná hromada může proběhnout i písemnou formou tak, že výkonný výbor připraví písemně podrobný materiál a otázky, o kterých má být rozhodnuto. Otázky budou připraveny tak, že odpovídající zaškrtne odpověď „ano“ či „ne“. Otázky nesmí být zavádějící a nesmí podsouvat ve svém obsahu návrh odpovědi. Při písemném uskutečnění valné hromady je vždy stanoveno datum, do kterého mají členové vrátit vyplněné odpovědi zpět. Lhůta pro zpětné zaslání odpovědi nesmí být kratší než třicet dnů. Do patnácti dnů od uplynutí této lhůty je předseda výkonného výboru povinen nechat dát vyhotovit o uskutečnění valné hromady písemnou formou notářský zápis, jehož součástí budou jednak všechny obdržené odpovědi, jednak vyhodnocení hlasování členů. K vyjádření svých stanovisek a hlasování musí být obesláni všichni řádní členové. Počet odpovědí udává „počet přítomných“, ke kterému se posléze vztahuje prostá či kvalifikovaná většina při hlasování o jednotlivých bodech. Výsledky hlasování musí všichni členové obdržet písemnou formou nejpozději do jednoho měsíce od pořízení notářského zápisu.

10.8 Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze řádní členové.

10.9 Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. Je-li přítomno méně členů, valná hromada se nekoná. Po uplynutí 60minut po termínu plánovaného zahájení řádné valné hromady zahájí předseda spolku mimořádnou valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Mimořádná valná hromada následující po řádné valné hromadě, která se nekonala, musí mít stejný program jednání jako původně plánovaná řádná valná hromada.

10.10 Členové spolku, kteří se nemohou osobně účastnit jednání valné hromady, mohou zplnomocnit svým zastupováním jinou osobu. Plná moc k zastupování musí být udělena písemně a musí na ní být úředně ověřený podpis zmocnitele. Plná moc opravňuje rovněž k hlasování na valné hromadě.

10.11 Každý řádný člen má při hlasování jeden hlas. Usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Hlasuje se aklamací s výjimkou volby předsedy spolku, členů výkonného výboru a revizní komise, které se provádí tajným hlasováním.

10.12 Předseda spolku je volen a odvoláván nadpoloviční většinou hlasů všech řádných členů. Nebude-li předseda zvolen v prvním kole voleb, koná se druhé kolo voleb. Předsedou se stane kandidát, který získá v druhém kole nejvyšší počet odevzdaných hlasů.

10.13 Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují předseda a další přítomní členové výkonného výboru. Zápis musí být k dispozici všem členům spolku v sídle či kanceláři spolku nejpozději do 20ti dnů po konání valné hromady.

10.14 Usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny členy sdružení a její orgány.

 

11. článek – Výkonný výbor

11.1 Výkonný výbor řídí spolek mezi zasedáním valné hromady. Je složen z předsedy a dalších alespoň dvou členů. Počet členů musí být lichý. Funkční období člena výkonného výboru je 5 let. Členství ve výkonném výboru neskončí dříve, než je zvolen či kooptován nový člen výkonného výboru.

11.2 Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v jakékoliv jiné komisi

11.3 Členství ve výkonném výboru upravuje Jednací řád (vnitřní řád, interní předpisy) spolku

11.4 Klesne-li počet členů výboru v průběhu funkčního období, je výkonný výbor oprávněn kooptovat do svých řad jiného člena tak, aby měl výkonný výbor stále plný počet členů. Kooptaci za člena výkonného výboru musí schválit na nejbližším zasedání valná hromada.

11.5 Výkonný výbor je ze své činnosti odpovědná valné hromadě a předsedovi spolku.

11.6 Jménem výkonného výboru jedná buď předseda spolku samostatně nebo dva členové výkonného výboru společně. Jedinou výjimkou je založení a vedení účtu, kdy je pověřen pokladník výkonného výboru (viz zápis z ustavující schůze případně z valné hromady). Bankovním účtem budou disponovat pokladník a předseda výkonného výboru.

11.7 Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou těmito stanovami nebo samostatným usnesením valné hromady vyhrazeny valné hromadě, a to zejména:

11.7.1 Připravuje a předkládá valné hromadě výroční zprávu, účetní závěrku a rozpočet

11.7.2 Připravuje a rozpracovává cíle a program činnosti spolku

11.7.3 Rozhoduje spory mezi členy spolku

11.7.4 Organizuje a řídí činnost spolku v rozsahu nezbytném k zabezpečení úkolů spolku, vydává organizační a pracovní řád

11.7.5 Spravuje majetek spolku

11.7.6 Zastupuje spolek v právních vztazích

11.7.7 Jmenuje a odvolává místopředsedu výkonného výboru a pokladníka spolku

11.7.8 Přijímá nové členy spolku

11.7.9 Vede jmenný seznam řádných a čestných členů spolku

11.7.10 Rozhoduje o vyloučení člena ze spolku

11.7.11 Rozhoduje o výši členských příspěvků a zápisného

11.7.12 Rozhoduje o rozpuštění a zániku spolku

11.8 Výkonný výbor řídí předseda spolku

11.9 Výkonný výbor zasedá alespoň 5krát ročně

11.10 Výkonný výbor svolává předseda dle potřeby. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy

11.11 V nutných případech, které nestrpí odkladu, mohou předseda nebo místopředseda vyvolat usnesení výkonného výboru písemným nebo faxovým dotazem u všech členů výkonného výboru. Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže s usnesením souhlasila nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru. Na nejbližší schůzi výkonného výboru musí být usnesení zapsáno do protokolu o schůzi.

11.12 Z jednání výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové přítomni jeho jednání. Do 15ti dnů musí být doručen všem členům výkonného výboru a předsedovi revizní komise

11.13 Výkonný výbor může jmenovat svého tajemníka a pokladníka, kteří jsou organizačními pracovníky spolku. Ze své činnosti jsou odpovědni předsedovi spolku

11.14 Výkonný výbor rozhoduje o dispozicích s majetkem spolku

 

12.článek – Předseda spolku

12.1 Předseda spolku je také předsedou jeho výkonného výboru

12.2 Předseda spolku řídí a koordinuje činnost spolku. Plní úkoly uložené valnou hromadou a výkonným výborem

12.3 Předseda svolává a řídí jednání valné hromady a výkonného výboru

12.4 Předseda je volen valnou hromadou z řad členů spolku na období 5ti let. Jeho funkční období však neskončí dříve, než je zvolen nový předseda spolku

12.5 Předseda rozhoduje v personálních záležitostech spolku, uzavírá pracovní poměry a sjednává smlouvy o dílo, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak

 

13. článek – Oblastní koordinátor

13.1 v obcích (oblastech), kde se nachází alespoň 10 členů sdružení, bude výkonným výborem spolku ustaven oblastní koordinátor

13.2 oblastní koordinátor zprostředkovává a organizuje styk svých členů v daném regionu s vedením spolku

13.3 oblastní uskupení nemá právní subjektivitu a nemůže vstupovat do právních vztahů ani jménem svým, ani jménem spolku jako celku

13.4 oblastní koordinátoři organizují a řídí činnost členů spolku ve svém regionu

13.5 oblastní koordinátoři tvoří poradní sbor výkonného výboru. Tento sbor může být výkonným výborem kdykoliv svolán za účelem konzultace k zaujetí stanoviska či vyřešení problému souvisejícího s činností spolku ( je platné i písemné vyjádření emailem, kde budou jednoznačné výrazy a vyjádření)

 

14. článek – Jednání jménem spolku

14.1 Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor spolku

14.2 Jednat a podepisovat jménem výkonného výboru spolku je oprávněn předseda výkonného výboru samostatně a nebo dva další členové výkonného výboru společně

14.3 Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku a jménům s funkcemi připojí svůj podpis předseda výkonného výboru nebo dva další členové výkonného výboru

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
15. článek – Zásady hospodaření spolku

15.1 Spolek vykonává svoji činnost ve smyslu těchto stanov jako hospodářsky nevýdělečný subjekt

15.2 Majetek a prostředky pro zajištění činnosti jsou tvořeny zejména:

15.2.1 z pravidelných ročních příspěvků

15.2.2 z darů, dotací a grantů

15.3 Získané zdroje rozpočtu kryjí provozní náklady spolku, vzniklé v průběhu realizace její činnosti

15.4 Pro operativní hospodaření s finančními prostředky je založeno bankovní konto spolku

15.5 K zajištění odborných prací, případně úhrady činnosti odborníků, vyplývajících z plnění cílů a poslání spolku, může výkonný výbor uzavírat s těmito subjekty smluvní vztahy

15.6 O vydáních rozhoduje na základě rozpočtu předseda. Jeho rozhodnutí odsouhlasí výkonný výbor na svém nejbližším zasedání

15.7 O čerpání prostředků musí výkonný výbor (pokladník) vést přesnou evidenci v souladu s účtovou osnovou pro nevýdělečné organizace. Za účetnictví odpovídá účetní a pokladník.

15.8 Rozpočet spolku nesmí být vypracován jako ztrátový

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16. článek – Zánik spolku

16.1 spolek zaniká:

16.1.1 dobrovolným rozpuštěním a schválením likvidace

16.1.2 sloučením s jiným spolkem bez likvidace

16.1.3 pravomocným rozhodnutím soudu o rozpuštění

16.2 O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o rozpuštění musí být přijato většinou všech členů výkonného výboru. Výkonný výbor je povinen své rozhodnutí o rozpuštění oznámit nejpozději do 15ti dnů všem členům spolku a na příslušné orgány

16.3 Současně s rozhodnutím o rozpuštění jmenuje výkonný výbor likvidátora, který provede ve spolupráci s výkonným výborem likvidaci majetku spolku.

 

17. článek – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku příslušným orgánem

V Hlučíně 7. 3. 2015

Komentáře jsou vypnuty.